Isikuandmete töötlemise kord

 

Nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks

 

Mõisted

1.1.  Käesolevas nõusolekus (Nõusolek) on mõistetel alljärgnev tähendus:

1.2.   Klient on Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes esitab laenutaotluse Krediidiandjale, et saada Krediidiandja kliendiks.

1.3. Krediidiandja on AAkinnisvaralaen OÜ, registrikood 12418331, asukoht Sompa tee 28, Tallinn.

1.4. Krediidiandja kodulehekülg on www.aakinnisvaralaen.ee, kus isik saab esitada Krediidiandjale laenutaotluse ja suhelda Krediidiandjaga.

1.5.  Nõusolek on käesolev Kliendi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

1.6.  Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Krediidiandja või Klient.

 

Nõusolek

Klient annab käesolevaga Krediidiandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda käesolevas Nõusolekus nimetatud Kliendi isikuandmeid allpool nimetatud eesmärkidel ning edastada Kolmandatele isikutele allpool nimetatud juhtudel ja korras.

 

Isikuandmete töötlemise kord

Krediidiandja töötleb Kliendi isikuandmeid selleks, et:

3.1. sõlmida, muuta ja täita Kliendiga sõlmitud lepinguid (sh Kliendi taotluse analüüsimiseks, Kliendi krediidivõimelisuse ja finantsilise usaldusväärsuse hindamiseks, otsustamaks, kas ja mis tingimustel sõlmida Kliendiga lepingut ning osutada teenuseid ning sõlmitud lepingu haldamiseks, muutmiseks ja täitmiseks);

3.2. vähendada ja ära hoida riske (sh Kliendi identifitseerimiseks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning Krediidiandjale kahju tekkimise vältimiseks või vähendamiseks);

3.3. tagada lepingu täitmist (sh oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, mh näiteks andmete edastamine Krediidiandja või Kliendi esindajale, kohtule, maksehäirete registrile või võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtjatele);

3.4. arendada ja parandada Krediidiandja tooteid ning teenuseid (sh Kliendi eraldi nõusolekul tarbijaharjumuste uurimiseks, kliendiküsitluste läbiviimiseks, finantsanalüüside tegemiseks ja statistika kogumiseks);

3.5. isikuandmeid kontrollida, parandada ja täiendada;

3.6. täita muid seadusest tulenevaid kohustusi (näiteks andmete edastamine uurimisasutustele, notaritele ja maksuhaldurile).

 

 

Töödeldavate isikuandmete koosseis

Krediidiandja töötleb kõiki andmeid ja isikuandmeid, mida Krediidiandja on Kliendi kohta tehingusuhte käigus teada saanud, Klient on Krediidiandjale esitanud või Krediidiandja on kooskõlas õigusaktidega allolevate eesmärkide täitmiseks kolmandatelt isikutelt kogunud.

Krediidiandja ei kogu Klientidelt delikaatsete isikuandmetena käsitletavaid andmeid, kuid kui Klient edastab neid andmed vabatahtlikult Krediidiandjale, siis töötleb Krediidiandja neid üksnes eesmärkidel, milleks Klient vastavad andmed Krediidiandjale edastas.

Krediidiandja töötleb eelkõige järgnevaid Kliendi kohta käivaid andmeid:

4.1. isiklikud andmed (sh nimi, sünniaeg, isikukood);

4.2. kontaktandmed (sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress);

4.3. töö- või õpingute kohta (sh haridus, õppeasutus, amet, töökoht);

4.4. finantsandmed (sh sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine);

4.5. avaliku ligipääsuga andmed (sh rahvastikuregistrist, Ametlikest Teadannetest (sh kohtulahendid, pankrotimenetluse teated, kohtu maksekäsuosakonna teated, täitemenetluse teated, võlgade ümberkujundamise teated) ja muudest seaduslikest andmekogudest kättesaadavad andmed, nii Eestis kui välismaal, huvid, postitused sotsiaalmeedias, suhtestaatus, jagatud postitused, asukohaandmed);

4.6. andmed laenu andmise või sellest keeldumise kohta, samuti Kliendi tehingute ja nendega seotud lepingute kohta;

4.7. Krediidi andmisega seonduv Kliendi ja Krediidiandja vaheline suhtlus;

4.8. andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (sh andmed Kliendi maksehäirete kohta Krediidiinfo maksehäireregistris või muus sarnases registris Eestis või välismaal, rahapesu, terrorismi rahastamise või kuritegevusega seotuse ja kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju kohta);

4.9. andmed vara päritolu kohta;

4.10. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (sh uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelpärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed);

4.11. andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (sh andmed kasutatavate teenuste, kasutamise aktiivsuse kohta ning kaebuste kohta;

4.12. Andmed tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta.

 

Isikuandmete avalikustamine ning edastamine

Krediidiandjal õigus edastada Kliendi andmeid:

5.1. isikutele, kes on seotud Kliendiga sõlmitud lepinguga või teenuse osutamisega (näiteks side-, trüki-, IT- ja postiteenuse osutajad, Krediidiandja nõuete Kliendi vastu omandajad jne);

5.2. andmekogudele (näiteks kolmanda poolt peetavatesse maksehäireregistrisse, näiteks www.krediidiinfo.ee, www.taust.ee);

5.3. muule kolmandale isikule seoses Krediidiandja vajadustega täita enda seadustest tulenevaid kohustusi ning kaitsta enda õigusi (näiteks audiitorid, advokaadid, kohtud ja inkassoteenuse osutajad).

5.4. Kliendiandmete eest vastutava ja volitatud töötleja andmed on kättesaadavad Krediidiandja kodulehel.

 

Kliendi õigused

6.1. Kliendil on õigus tutvuda Kliendi kohta kogutud andmetega.

6.2.  Kliendil on õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes (sh isikuandmetes) või andmete lisamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, esitades selleks Krediidiandjale vastavasisuline kirjalik avalduse.

6.3. Isikuandmed väljastatakse võimaluse korral Kliendi soovitud viisil. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib Krediidiandja alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

6.4. Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on Kliendil õigus nõuda:

6.4.1. isikuandmete töötlemise lõpetamist;

6.4.2. isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist;

6.5. Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta (v.a andmete osas, mille töötlemine on isikuandmete kaitse seaduse järgi lubatud ka isiku nõusolekuta) ning muud isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

6.6. Kliendil on õigus pöördada Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti on Kliendil õigus nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras temale tekitatud kahju hüvitamist kui isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi.

 

Isikuandmete töötlemise põhimõtete muutmine

Krediidiandjal on õigus protsesside parandamiseks ühepoolselt muuta isikuandmete töötlemise põhimõtteid, arvestades õigusaktides sätestatut, teavitades sellest eelnevalt Klienti ja tehes muudetud isikuandmete töötlemise põhimõtted kättesaadavaks.